Privacyverklaring


Privacy Verklaring

Om onze activiteiten als energiecoöperatie die is opgericht om de regeling verlaagd tarief uit te kunnen voeren hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Bescherming van die gegevens en controle daarover is voor ons essentieel. In deze Privacy Verklaring beschrijven wij in het kort ons beleid ten aanzien van de bescherming van de privacy van uw bij ons bekende gegevens.

Bronnen

De bedoelde gegevens zijn door u zelf verstrekt voor aanvang van en gedurende onze relatie waarbij u zich heeft opgegeven als lid van de Coöperatie. U heeft uw adresgegevens, EAN-code en jaarlijks energieverbruik met ons gedeeld, en u heeft aangegeven welk aandeel u in de installatie wenst te hebben.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de fiscale voordelen die de regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling) biedt, te kunnen benutten. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

-de Belastingdienst, wanneer dit wettelijk verplicht is;

-partijen die nodig zijn om de regeling verlaagd tarief uit te kunnen voeren.

Verder gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van onze periodieke nieuwsbrief, voor uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering en andere organisatorische zaken.

Uw recht op privacy

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

Bij beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegen onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

Contact

Voor vragen of uitoefening van uw privacyrechten of het indienen van een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het bestuur van de energiecoöperatie, via e-mail te bereiken op info@zonland.nl

Bij conflicterende bepalingen in dit regelement en de Statuten en/of Ledenovereenkomst, dan geldt het bepaalde in de Statuten en/of Ledenovereenkomst

Vragen aan het bestuur? Neem contact op via het contactformulier